Sylabusy
linia


powrót do głównej strony

ORGANIZACJA PRODUKCJI BUDOWLANEJ
Kierunek: Budownictwo. Studia: inżynierskie stacjonarne. Przedmiot obowiązkowy.
15 g. wykładów; 30 g. zajęć projektowych.


Cel zajęć: Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z podstawami i zasadami planowania, organizacji, zarządzania oraz zasadami realizacji robót na obiektach budowlanych i pokrewnych. Studenci zostaną zapoznani z zasadami i metodami praktycznego planowania procesu produkcyjnego. Szczególny nacisk położony jest na sporządzanie harmonogramów budowlanych, wyposażenie stanowisk pracy w odpowiedni sprzęt, omówienie metod realizacji robót zmechanizowanych, oraz sporządzanie kosztorysów budowlanych.

Tematyka wykładów:

Podstawy organizacji
 • Pojęcia organizacji, interdyscyplinarny charakter nauki
 • Zadania nauki organizacji i zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola i analiza
 • Zarys rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu
 • Pionierzy nauki o organizacji i zarządzaniu
 • Przegląd nauk ergologicznych
 • Wybrane prawa organizacji
 • Cykl działań zorganizowanych

Organizacja procesu budowlanego
 • Specyfika produkcji budowlanej
 • Pojęcie procesu budowlanego (organizacja procesu budowlanego, technologia robót, procesy pomocnicze, zasadnicze, itp)
 • Podział procesów budowlanych
 • Brygady i zespoły robocze
 • Stanowiska, odcinki, działki robocze
 • Front pracy i robót
 • Czynniki wpływające na wydajność pracy
 • Wydajność i mierniki pracy

Metody organizacji robót w czasie
 • Praca ciągła, równomierna i rytmiczna
 • Metoda kolejnego wykonania
 • Metoda równoległego wykonania
 • Metoda pracy równomiernej

Mechanizacja procesów budowlanych
 • Czynniki decydujące o możliwości zastosowania maszyn na budowie
 • Poziomy mechanizacji
 • Schematy technologiczne współpracujacych maszyn
 • Pojęcie mechanizacji kompleksowej jako metody organizacyjnej

Planowanie realizacji budowy
 • Dokumenty stanowiące podstawę planowania budowy
 • Rodzaje planów budowlanych (etapy planowania)
 • Przygotowanie założeń technologiczno-organizacyjnych wykonania obiektów
 • Graficzne metody sporządzania harmonogramów, wady i zalety
 • Harmonogram ogólny budowy
 • Harmonogramy pracy maszyn
 • Harmonogramy dostaw, zużycia i zapasów materiału

Harmonogramy sieciowe
 • Harmonogramy budowlane, ich rodzaje, metody sporządzania, wady i zalety
 • Założenia dwupunktowych modeli sieciowych. Budowa sieci zależności. Ograniczenia logiczne i porządkowe
 • Przykłady odwzorowań układu czynności w postaci dwupunktowej sieci zależności
 • Definiowanie czasu trwania czynności. Metoda deterministyczna i probalistyczna
 • Obliczanie harmonogramów w funkcji czasu. Terminy zdarzeń i czynności.
 • Luz czasu zdarzenia, zapas całkowiy i swobodny czynności. Pojecie i interpretacja ścieżki krytycznej.
 • Obliczanie prawdopodobieństwa dotrzymania terminów i luzu czasu zdarzeń
 • Obliczanie prawdopodobieństwa dla wybranego ciągu czynności stania się nową ścieżką krytyczną
 • Określenie zależności między czasem trwania przedsięwzięcia a kosztem jego wykonania.
 • Wyznaczenie optymalnego terminu wykonania obiektu ze względu na jego koszt

Kosztorysy budowlane i harmonogram ogólny budowy
 • Kosztorysy budowlane i ich rodzaje
 • Dokumenty będącą podstawą sporządzania kosztorysów. Podstawy techniczne, rzeczowe i finansowe
 • Układ, forma i elementy dokumentacji kosztorysowej.
 • Przedmiar robót
 • Formuła ceny kosztorysowej. Składowe kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • Meteda szczegółowa i uproszczona sporządzania kosztorysów
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV), tabela nakładów rzeczowych, tabela elementów scalonych
 • Harmonogram ogólny budowy. Część analityczna i graficzna. Wykresy sprawdzające.

Tematyka ćwiczeń:

Harmonogram sieciowy
 • Wydanie tematów. Budowa sieci. Określenie czasu trwania czynności.
 • Obliczanie modeli sieciowych. Wyznaczanie terminów zdarzeń oraz czynności. Obliczanie luzu, czasu zdarzeń oraz zapasów czasu czynności. Wyznaczanie prawdopodobieństwa wystąpienia luzu czasu dla zdarzeń
 • Obliczenia wzrostu kosztów wykonania przedsięwzięcia przy przejściu od czasów pesymistycznych do optymistycznych.
 • Zaliczenie ćwiczenia, kolokwium

Kosztorys budowlany
 • Wydanie tematu i projektów, które posłużą do opracowania kosztorysu i harmonogramu ogólnego budowy
 • Sporządzanie przedmiaru
 • Obliczanie nakładów rzeczowych robocizny, pracy sprzętu budowlanego oraz materiałów
 • Obliczenie ilości i wielkości nakładów
 • Budowa harmonogramu ogólnego. Obliczenie  części analitycznej
 • Sporządzenie części wykreślnej i wykresów sprawdzających
 • Zaliczenie ćwiczenia, kolokwium


Warunki zaliczenia przedmiotu:

W semestrze obowiązuje wykonanie dwóch projektów oraz zaliczenie wszyskich kolokwiów z materiału ćwiczeniowego i wykładowego.


Literatura:


do góry     powrót do głównej strony